اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

ذخیره های ماهیان شمال روند روبه فزونی می رود

درخواست حذف اطلاعات

درکنار آلوده شدن خزر به انواع آلودگی ، صید بی رویه انواع ماهیان وبی توجهی به حفظ ذخایراین دریاچه ازجمله عواملی است که سبب شده تا درسالیان اخیر ، این مکان ازاین لحاظ در آستانه بحران قرار بگیرد مساله ای که در سالهای اخیر هشدار کارشناسان را در پی داشته است ...